រាល់ការទិញអីវ៉ាន់ ក៏ដូចជាការរៀបម៉ាសុីនគ្រប់ប្រភេទនៅ SE7EN Esport និងមានការផ្តល់នូវកាដូជាបណ្តោងសោ ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយភ្លាមៗ 😘😘