មានក្នុងស្តុកស្រាប់ Laptop Gaming Asus Tuf F15, F17 និង Asus ROG Strix G17 ម៉ូយដែល Order រួចអាចមកយកបានហើយ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ✌️🇰🇭 ហ្រ្វីដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
 
Join Telegram Channel here 👉 https://t.me/se7enesport
 
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ & Telegram : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong #btb #pcgaming#laptopgaming