មានច្រើនគ្រាប់ ចង់បានកក់មុន 😘😘
⛏Asus Turbo RTX 3080 ti LHR⛏
⛏រកបាន 80+Mh/s⛏
💰ចំនូលបានប្រហែល 6$ ឡើងក្នុងមួយថ្ងៃ💰
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677