ប្រជុំគ្រួសារត្រកូល ROG Strix 🤑🤑
⛏Asus ROG Strix RTX 3090⛏
⛏Asus ROG Strix RTX 3080 ti⛏
⛏Asus ROG Strix RTX 3070 ti ⛏
តម្លៃធូរៗ​ មិនមានច្រើនគ្រាប់ទេ​ 😁😁
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677
#mining #cryptocurrency