តោះ Asus ROG Strix RTX 3060 V1 ( Non LHR ) មួយទឹក នៅថ្មីខ្លាំង ប្រើមិនទាន់បាន 1ខែផង មានតែមួយគ្រាប់គត់ | តម្លៃ 9xx $ 👌🇰🇭
ចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនង : 060 74 66 77