មកទៀតហើយ Motherboard Asus B250 Mining Expert មួយទឹក ភ្ជាប់ជាមួយ CPU, RAM 4GB, SSD : 120GB លក់ចេញជាឈុតម៉ង | តម្លៃ 350$ ធានា១អាទិត្យ អរគុណសម្រាប់ការទុកចិត្ត។ ✌️🇰🇭
 
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
លេខទូរសព្ទ័ : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong #pcbuild #mining