មានមិនច្រើនគ្រាប់ទេ តម្លៃវិញធូរណាស់ $ 2***ស្តើង ហើយមិនបាច់ភ័យរឿងកំដៅទេ វាមាន Cooling Water Block មកជាមួយស្រាប់ហើយ 😘😘
⛏Asus RTX 3090​ EK® Water Block ⛏
⛏រកបាន 115+Mh/s ⛏
💰ចំនូលបានប្រហែល 10 $ ក្នុងមួយថ្ងៃ💰
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677