ឳកាសមាស ឳកាសប្រាក់ សំរាប់អ្នកចង់ចាប់ផ្តើមជីកកាក់ Zotac RTX 3060 V1 និង iGame RTX 3060 V1 មួយទឹកតម្លៃទន់ៗ ជីកបាន 47-50Mh/s សុីភ្លើង 110w មានមិនច្រើនទេ 8xx $ ស្តើង (ចរចារ) 👌🇰🇭
#SE7ENEsport #Battambong #RTX3060 #Mining