អែមណាស់ RTX A4000 61-65Mh/s 139w មានក្នុងស្តុកស្រាប់ តម្លៃឆាតក្នុងផេក ✌️🇰🇭
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong #btb #mining