អែមណាស៉ ROG Strix RX ​6600 XT បើយកទៅ Mining បានប្រហែល 33 MH/s សុីភ្លើងតែ 50-60w ទេ 😱😱

អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ : 060746677 ឬ Telegram : 060746677
(អនុវត្តវិធានការ ៣កុំ ៣ការពារ ទាំងអស់គ្នា)