អេក្រង់កុំព្យូទ័រ ProArt PA329CV ប្រភេទអេក្រង់សំរាប់ អ្នកកែរូបភាព សំរាប់អ្នកDesign សំរាប់អ្នកកាត់តវីដែអូ ដែលមានលក្ខណះអាជីព មានស្តុកស្រាប់ 😍😍
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ : 060746677 ឬ Telegram : 060746677
(អនុវត្តវិធានការ ៣កុំ ៣ការពារ ទាំងអស់គ្នា)