អីវ៉ាន់របស់ Asus Tuf ចូលក្នុងស្តុកហើយមានទាំង Case មានទាំង Graphics Card សំរាប់រៀប PC Gaming មានតម្លៃ ពិសេស 😘😘
🔥 Asus Tuf RTX 3070 LHR 🔥
🔥 Asus Tuf Gaming GT 501 🔥
 
📍អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ ឬ Telegram : 06074667
📍ផ្ញើបាន 24 ខេត្ត/ក្រុង