អីវ៉ាន់មានក្នុងស្តុកស្រាប់ RX 6700 xt សល់តែ 5គ្រាប់ទេ លឿនៗ
⛏ Asus ROG Strix RX 6700 XT ⛏
⛏ បាន 47+mh/s ⛏
❄️កម្តៅ 55 °C ដល់ 65 °C❄️
 
📍អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 06074667
📍ផ្ញើបាន 24 ខេត្ត/ក្រុង