អីវ៉ាន់មកដល់បណ្ដើរៗហើយ ត្រៀមរៀបចំអោយភ្ញៀវ អរគុណសំរាប់ការរងចាំ🙏🙏
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677