អីវ៉ាន់បានចូលស្តុកវិញហើយ MSI Ventus 2x RTX 3060 OC 12GB មានច្រើនគ្រាប់ រៀបជាឈុតមានតម្លៃពិសេស បើយកទៅជីកកាក់ច្រើនគ្រាប់តម្លៃកាន់តែពិសេស | តម្លៃ 7xx $ 👌🇰🇭
ចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនង : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong