អីវ៉ាន់ជិតមកដល់ហើយ កក់អោយហើយទៅ ហើយក៏សុំទោសសម្រាប់ការយឺតយ៉ាវ 🙏🇰🇭
-RTX A2000 6GB
-RTX A4000 16GB
-RTX A5000 24GB
 
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport#Battambong #Mining