អរគុណម៉ូយនៅថ្មគោល ឈុតតម្លៃធូរថ្លៃ រៀបជាមួយ GT 1030 ធ្វើការ លេងហ្គេមបាន 👌🇰🇭
ចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនង : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong