អរគុណមេជួយបង្ហើយ Asus Dual GTX 1650 3គ្រាប់ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ SE7EN Esport 😍🇰🇭
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong