ហេងហេងកៅឆាយទាំងព្រឹក នៅបាត់ដំបងស្រាប់ដឹកអោយភ្លាមៗទាន់ចិត្តម៉ង Monitor Gaming របស់​ Gigabyte 27″ មានធានាត្រឹមត្រូវពីក្រុមហ៊ុន 👌🇰🇭
ចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនង : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong