សល់មួយគ្រាប់ចុងក្រោយ Motherboard Asus B250 Mining Expert មួយទឹក| តម្លៃ 350$ មានCPU, RAM 4GB, SSD 120G មកជាមួយ ធានា១អាទិត្យ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ 🤝🇰🇭
 
ទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport