សម្រាប់បងប្អូនស្គាល់រសជាតិកង្ហារកុំព្យូទ័របែបអភិជន អាចសាក ROG Strix XF 120 នេះបាន ខ្យល់ខ្លាំង សំលេងស្ងាត់ ធន់ប្រើបានយូរ និងមានធានាពីក្រុមហ៊ុន Asus ទៀតផង | តម្លៃ 3x $ 👌🇰🇭

ចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនង : 060 74 66 77

#SE7NESport #Battambong