រៀបឈុត Mining RTX 2060 Super ចំនួន 3គ្រាប់ ចាំថែមតាមក្រោយ 😋😋អរគុណសម្រាប់ការរៀបឈុតនេះ 🤑🤑
⛏Gigabyte Gaming RTX 2060 Super⛏
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677
#mining #cryptocurrency #BTC