រៀបឈុត Mining ចំនួន 2គ្រាប់សិន ចាំថែមអោយគ្រប់ 8គ្រាប់ពេលក្រោយ 😋😋 ⛏Asus ROG Strix RX 6700 XT ⛏
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677
#mining #cryptocurrency #BTC