រៀបចំរួចរាល់ឈុត Colorful GT 730 2G + i3 10105F ចេញទៅមួយឈុតទៀតហើយជាមួយ Monitor 27″ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ SE7EN Esport 😍🇰🇭
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport#Battambong