រៀបចំរួចរាល់ឈុត Asus KO RTX 3060 O12G + i7 11700K ចេញទៅមួយឈុតទៀតហើយ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ SE7EN Esport 😍🇰🇭
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport#Battambong