រៀបចំរួចរាល់ឈុត Asus Dual GTX 1650 4G + i5 11400F ចេញទៅមួយឈុតទៀតហើយជាមួយ មានការធានាត្រឹមត្រូវ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ SE7EN Esport 😍🇰🇭
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong#PCBuild #PCGaming