រៀបចំរួចរាល់ឈុត Asus Dual GTX 1650 4G ចេញទៅមួយឈុតទៀតហើយ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ SE7EN Esport 😍🇰🇭
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport#Battambong