រៀបចំរួចជាស្រេចយកទៅដោតភ្លើង Mining តែម្តង MSI RTX 3070 ti 5គ្រាប់ និង Gigabyte RTX 3070 LHR 1គ្រាប់ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ SE7EN Esport 😍🇰🇭

ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong #mining