រកបានមួយគ្រាប់ៗដូចមាសចិង RTX 3080 Tuf មកដល់ភ្លាមចេញទៅវិញភ្លាម 😎😎😎អរគុណសំរាប់ការជឿទុកចិត្ត