ម៉ូនីទ័រ Aorus FI27Q Gaming Monitor មានក្នុងស្តុកស្រាប់ មានទំហំ 27 អុីង និង 165Hz ហើយមានភ្លើង RGB នៅផ្នែកខាងក្រោយ ទៀតផង 😍
📍អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 06074667
📍ផ្ញើបាន 24 ខេត្ត/ក្រុង