ម៉ាសុីនឈុត i5 ជំនាន់ទី 7 លេងហ្គេម កាត់វីដីអូ ឡាយហ្គេម ម៉ាឆ្ញាញ់ ♥ តម្លៃ 680$
លេខទូរសព្ទ័ និង​ Telegram : 06074667