មោះមោះ Colorful GTX 1660 Super 🥰🥰🥰
តម្លៃ 710$
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ : 060746677 ឬ Telegram : 060746677
(អនុវត្តវិធានការ ៣កុំ ៣ការពារ ទាំងអស់គ្នា)