មាន Asus Tuf Gaming RX 6700 XT មួយទឹក | តម្លៃ 7xx$ មានក្នុងស្តុកស្រាប់ នៅស្អាត99% ធានា១អាទិត្យ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ 🤝🇰🇭
 
ទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
#SE7NESport #Battambong #pcbuild #pcgaming#mining