មាននៅសល់ 2គ្រាប់ទៀតមានក្នុងស្តុកស្រាប់​ RTX 3090 😘😘
⛏MSI Gaming X Trio RTX 3090⛏
⛏រកបាន120Mh/s ក្នុងមួយគ្រាប់⛏
អាចផ្ញើទៅបាន 24 ខេត្ត/ក្រុង អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 06074667