មានក្នុងស្តុកស្រាប់ Monitor Gaming Gigabyte មានធានាត្រឹមត្រូវ និងមាន 3ទំហំ ៖
– ទំហំ 24″ FHD, IPS, 165Hz, 1ms, អេក្រង់ត្រង់ | តម្លៃ 220$
– ទំហំ 27″ FHD, VA, 165Hz, 1ms, អេក្រង់កោង | តម្លៃ 260$
– ទំហំ 32″ FHD VA, 165Hz, 1ms, អេក្រង់កោង | តម្លៃ 360$
Contact : 060 74 66 77 👌
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕