មានក្នុងស្តុកស្រាប់ តម្លៃពិសេស
⛏Colorful iGame GTX 1660 Super = 31Mh/s ⛏
⛏Asus Dual RTX 2060 = 32Mh/s ⛏
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677
#mining #cryptocurrency #BTC