មកយកបានហើយ​ RTX 3070​ v1 18គ្រាប់ 😋😋 ជាតិខ្លាំងណាស់🤑🤑
⛏ Asus ROG Strix និង​ Asus Tuf RTX 3070 v1 ⛏
⛏រកបាន​ 1100+Mh/s ⛏
អរគុណសំរាប់ការទុកចិត្ត 🙏🙏
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677
#mining #cryptocurrency #BTC