មកដល់ហើយ រួចក៏ទៅវិញដែរ 🤣​ Asus Tuf RTX 3060 v1 ចំនួន 28គ្រាប់ អរគុណសំរាប់ការកំម៉ង់ ចាំទទួលស្អែកទៅដល់ហើយ 🙏🙏 ចាប់ផ្តើមទទួលកំម៉ង់សំរាប់ RTX 3060 v1 🤙🤙
💎Asus Tuf RTX 3060 v1 កំលាំង 49 Mh/s💎
📍អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 06074667
📍ផ្ញើបាន 24 ខេត្ត/ក្រុង