ពូជ​ MSI Gaming X មានក្នុងស្តុកស្រាប់ មានទាំងមួយទឹក មានទាំងថ្មី របស់មួយទឹកនៅមានប្រអប់ ស្អាតដូចថ្មី 😘
📍អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 06074667
📍ផ្ញើបាន 24 ខេត្ត/ក្រុង