សួរស្តីបាទ នេះជាឈុតកុំព្យូទ័រ តម្លៃពិសេសជាងមុនមានតាំងពី Core i3 ដល់ Core i7 ធានាជូនអីវ៉ាន់ថ្មី ១០០ភាគរយ ធានាការប្រើប្រាស់ចាប់ពី មួយឆ្នាំដល់ បីឆ្នាំ មាន Graphic Card គ្រប់លេខទាំងអស់មានដូចជា 1030​ / 1050ti / 1650 / 3060 / 3060ti / 3070 / 3070ti បញ្ចុះតម្លៃទៅលើ Accessories Gaming ផ្សេងៗ បញ្ចុះតម្លៃទៅលើ Monitor គ្រប់ប្រភេទ ​💪💪
🚚 ដឹកជញ្ជូនបានទូទាំងប្រទេស
More info : 060 74 66 77 (Call & Telegram)