ឈុតទឹក Thermaltake Pacific C360 DDC ដាក់តែជាមួយនិង CPU ល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនក្នុងការកាត់តវីដេអូ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ SE7EN Esport👍🇰🇭
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong #pcgaming #pcbuild