ទីបំផុតអីវ៉ាន់មកដល់ហើយ សម្រាប់បងបងដែលកក់ 3060​ ti និង 3090​ បានអីវ៉ាន់ហើយ 🤣 យឺតអីវ៉ាន់ភ្ញៀវថាអោយឡើងស្ពឹកមុខហើយ 😪
អគុណសំរាប់ការគាំទ្រ។
 
🚚 ដឹកជញ្ជូនបានទូទាំងប្រទេស
More info : 060 74 66 77 (Call & Telegram)
#SE7NESport