ថ្ងៃនេះចេញបានមួយឈុតទៀតហើយ
Spec :
– CPU : Intel​ Core™ i5-9th
– CPU COOLER : Coolmoon Liquid 240 Cooler
– M/B : Gigabyte B360M Gaming HD
– RAM : 16GB ( 8GB x 2 )
– GPU : Colorful Battle AX 1060 NB 3GB
– Storage : SSD 120GB + HDD 1GB
– PSU : 750W
– CASE : Segotep Nova S5
-Other : Coolmaster VGA Holder V2
តម្លៃសរុប : 8**$
លេខទូរស័ព្ទ : 060-746677