ថ្ងៃនិងចេញបានMSI RTX3090 បាន2គ្រាប់ទៀតហើយ ទុកគ្រាន់ទិញកាហ្វេព្រឹក🤫🤫