តោះ Gigabyte Gaming RTX 3070 v1 មួយទឹក​ នៅថ្មី 99% | តម្លៃ 9xx$​ ជិតអស់ហើយ សល់តិចគ្រាប់ណាស់ អរគុណសម្រាប់ការទុកចិត្ត។ ✌️🇰🇭
 
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ & Telegram : 060 74 66 77
Join Telegram Channel here 👉 https://t.me/se7enesport
#SE7NESport #Battambong #btb #pcbuild #rtx3070