តោះហើយល្មម 😅 ផ្ញើរចេញទៅហើយ Brother ចាំទទួលយកផង 😘 ចំរុះជាតិណាស់តិចហើយ ព្រោះអស់ VGA ហើយ 🙏​ តេស្តម៉ាអែមអោយអោយហើយម៉ង យកទៅដោតដុយ បានលុយម៉ង 😘
📍អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 06074667
📍ផ្ញើបាន 24 ខេត្ត/ក្រុង