តោះសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចេះ Live Stream លូវនៅ SE7EN Esport​ មាន PC សម្រាប់ Live ដែលមានកំលាំងធំ អាចលេងធំបាន ហើយ​ក៏មានបង្រៀន Live ផងដែរ (Live ហ្គេមទូរសព្ទ័ក៏បាន Live ហ្គេមកុំព្យូទ័រក៏បាន)
More info : 060 74 66 77 (Call & Telegram)