តោះវឺតៗ នេះជាក្រាហ្វីកកាត Nvidia RTX A2000 មានច្រើនគ្រាប់ណាស់ តម្លៃក៏ពិសេសដែរ និងមកដល់នៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភះនេះហើយ 👌🇰🇭
ចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនង : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong