តោះតោះ MSI Armor GTX 1660 ti ថ្មី មានស្តុកស្រាប់
តម្លៃ ពិសេស
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ : 060746677 ឬ Telegram : 060746677
(អនុវត្តវិធានការ ៣កុំ ៣ការពារ ទាំងអស់គ្នា)