តោះតោះ Gigabyte Gaming RTX 3070 Non LHR​ V1 មួយទឹកប្រើបាន 3-4ខែ មាន10គ្រាប់ក្នុងស្តុកស្រាប់ មានប្រអប់ ភ្ញៀវគាត់ត្រូវការលុយបានលក់វិញ 😍🇰🇭
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport#Battambong #mining